ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มบส.เตรียมจับมือเอกชนวิจัยและใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และบริษัท สุพรรณ กรีนเทค จำกัด

เรื่อง การส่งเสริมและดำเนินการปลูก วิจัย พัฒนาสายพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ นำเข้า ส่งออก จำหน่ายมีไว้ในครอบครอง และใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรทางการแพทย์และสุขภาพ

โดยมีสาระสำคัญคือทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมมือกันในการศึกษา วิจัย และพัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวกับกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรทางการแพทย์และสุขภาพ รวมทั้งจะร่วมกันส่งเสริมและดำเนินการปลูก วิจัย พัฒนาสายพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ นำเข้า ส่งออก จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง และใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ เชิงพาณิชย์ การศึกษา และด้านอื่นๆ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ จะร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการจากกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรทางการแพทย์และสุขภาพ, เสริมสร้างการรับรู้ และองค์ความรู้ที่ถูกต้องในกระบวนการปลูก สายพันธุ์ กัญชา กัญชงและพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และการแพทย์ และร่วมมือในการดำเนินกิจการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์

มบส.เตรียมจับมือเอกชนวิจัยและใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง

ผศ.ดร.ลินดากล่าวต่อว่า ส่วนขอบเขตความรับผิดชอบและบทบาทของการทำงานคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส.จะดำเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตปลูก สกัดสารสำคัญ นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองสำหรับกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร, สนับสนุนสถานที่ปลูกกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร บนที่ดินของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี,

สนับสนุนบุคลากรร่วมวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ด้านปัจจัยการผลิตที่ยกระดับคุณภาพผลิตผลจากการปลูกกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร ทางการแพทย์และสุขภาพ, สนับสนุนงานด้านวิชาการ องค์ความรู้เพื่อเป็นคู่มือการผลิตที่มีคุณภาพ, ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร ทางการแพทย์และสุขภาพ การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเพื่อนำไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด และสนับสนุนอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการในการปลูกและสกัดสารต่างๆ เพื่อวิจัยพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.ลินดากล่าวอีกว่า ขณะที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และบริษัท สุพรรณ กรีนเทค จำกัด จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาพันธุ์กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร และวัสดุปลูก รวมถึงปัจจัยการผลิตอื่นๆ, จัดสร้างโรงเรือนและอาคารส่วนประกอบในการปลูกกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร, สนับสนุนประสานงานบุคลากรและเครือข่ายที่เอื้อประโยชน์ให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ, ส่งผลผลิตให้แก่มหาวิทยาลัยในการสกัดสารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร โดยมีค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงกับมหาวิทยาลัย, สนับสนุนผลผลิตกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร ตามที่ตกลงกับมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภท แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของผลผลิตทั้งหมดที่ปลูกในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ให้แก่มหาวิทยาลัย

เพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาการปลูกเชิงพาณิชย์ และวัตถุประสงค์ทางวิชาการอื่นๆ, สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่องานด้านวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง, สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และเชิงพาณิชย์ และเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนหรือสาธารณชน ได้รับทราบประโยชน์ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ daysinncarlisle.com

แทงบอล

Releated