ufabet

อาหารฟาสต์ฟู้ดคืออะไร?

ถ้าแปลความหมายตามที่มาของศัพท์เดิมในภาษาอังกฤษที่ว่า Fastfood ก็จะแปลว่า “อาหารด่วน”แต่ปัจจุบันได้มีการใช้ศัพท์ค านี้ว่า “อาหารจานด่วน” ทั้งๆ ที่อาหารบางอย่างก็ไม่ได้ใส่จานสักหน่อยเพราะเหตุใดบางคนจึงชอบทานอาหารฟาสต์ฟู้ด?

วัยรุ่นจำนวนไม่น้อยชอบรับประทานอาหารเหล่านี้ สาเหตุแห่งความนิยมประการหนึ่ง เกิดจากอาหารฟาสต์ฟู้ดมีการโฆษณาจูงใจให้ลุ่มหลงได้ง่าย ผู้ผลิตอาหารจึงพยายามออกแบบให้อาหารเหล่านี้มีรูปลักษณ์ที่ถูกใจวัยรุ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ นอกจากนี้คือ สภาพครอบครัวปัจจุบันที่ไม่มีเวลา

เตรียมอาหารในบางมื้อ พ่อแม่บางคนจึงจูงลูกจูงหลานไปฝากท้องไว้ที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดริมทางอาหารฟาสต์ฟู้ดมีประโยชน์หรือโทษอย่างไรบ้าง?นอกจากความสะดวกรวดเร็วแล้ว ก็แทบมองไม่เห็นประโยชน์ของอาหารฟาสต์ฟู้ดแต่อย่างใด นักวิจัย

และนักโภชนาการจึงจัดอาหารประเภทนี้ว่าเป็นอาหารที่รับประทานได้จ านวนมากแต่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเท่าที่ควร

สำหรับ “โทษ” อันที่จริงขอใช้คำว่า “ข้อเสีย” ของอาหารเหล่านี้น่าจะดีกว่า เช่น

คนส่วนใหญ่มักไม่ทราบข้อมูลว่าการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลเสียต่อสุขภาพ เพราะอาหารฟาสต์ฟู้ดส่วนใหญ่มักประกอบไปด้วยแป้ง ไขมัน และน้ าตาลวงการโภชนาการของสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลก เรียกอาหารเหล่านี้ว่า “อาหารขยะ”หรือ Junk Food เพราะเป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของ

ufabet

ร่างกาย และให้เฉพาะแต่พลังงานเท่านั้นอาหารฟาสต์ฟู้ดมีราคาค่อนข้างแพง จบ!ถ้าหากรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เช่น โรคหัวใจ

เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ซึ่งโรคต่างๆ เหล่านี้ ก าลังเป็นปัญหาในประเทศตะวันตกทั้งหลายการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดมากเกินไปจะท าให้เกิดอาการผิดปกติที่เรียกว่า เดอะ จังก์ฟู้ด ซิน

โดรม (The Junk Food Syndrome) ซึ่งมักพบในเด็กที่มีอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ที่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดต่อเนื่องมาได้ระยะหนึ่ง จึงปรากฏอาการที่ผิดปกติ ได้แก่ ตื่นเต้นง่าย ควบคุมตนเองไม่ค่อยได้ ฝันร้าย ปวดท้อง เกิดความเหนื่อยหน่าย อารมณ์ร้อน ก้าวร้าว ดื้อดึง และไม่มีสมาธิในการเรียน

สุดท้ายก็ท าให้ผลการเรียนตกต่ า และไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดของเด็กยากจนที่ไม่มีอาหารรับประทานจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกายระยะยาวเด็กที่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดมากๆ จะท าให้เกิดโรคอ้วน จึงมีความเสียงต่อการเกิดโรคต่างๆ

หากเป็นเช่นนี้แล้ว ท าไมอาหารฟาสต์ฟู้ดจึงเป็นที่นิยมในประเทศที่เจริญแล้ว?นี่เป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์ เพราะด้วยความที่อาหารฟาสต์ฟู้ดมีอันตรายต่อสุขภาพ จึงท าให้อาหารเหล่านี้ก าลังเสื่อมความนิยมในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย ร้านอาหารเหล่านี้จึงย้ายออกมาจ าหน่าย

ในประเทศที่ก าลังพัฒนา และอาศัยการโฆษณากับการตลาดทุกรูปแบบจนท าให้การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ จึงท าให้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของวัยรุ่นเริ่มเปลี่ยนแปลงไป

ว่ากันว่าค่านิยมในการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องมีผลต่อความมั่นคงของชาตินั้น มีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร?เห็นจะเป็นเช่นนั้น เพราะ

  1. ประเทศของเราเสียเงินตราเพื่อสั่งอาหาร “จังก์ฟู้ด” เข้ามาจ าหน่ายให้กับเด็กๆ วัยรุ่นเป็นอย่างมาก
  1. เครื่องดื่มประเภทกาแฟ น้ าอัดลม และเครื่องดื่มบรรจุขวดต่างๆ ที่ใช้ดื่มกลั้วคอ พร้อมกับอาหาร ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ หากรับประทานในระยะยาว ร่างกายจะสะสมให้เกิดสารอาหารที่มีพิษต่อร่างกาย ในท้ายที่สุดประเทศของเราก็จะมีแต่คนเจ็บป่วย กลายเป็นพลเมืองที่ไม่มีคุณภาพของประเทศ
  1. เด็กๆ ที่มีค่านิยมนั่งรับประทานอาหารและคุยกันอยู่นอกบ้าน โดยไม่คิดจะกลับบ้าน ย่อมมีผลให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นรู้อย่างนี้แล้ว คงต้องเลิกค่านิยมผิดๆ แล้วหันมาหุงข้าว กินกับข้าวแบบไทยๆ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ถ้าจะดีกว่าเยอะ

อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ daysinncarlisle.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated